آسانسور

آسانسور یا پله؟! کدام برای سلامتی بهتر است؟

/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86کلینیک قلب من

تهران -  ستارخان - ابتدای حبیب اله - ساختمان کوروش - طبقه 4 - واحد 8
Tel:  021 66 55 10 10
Message: 0912 126 0 275